Stanovy spolku

STANOVY SPOLKU „LTC Velen Boskovice,z.s.“

I.Název,sídlo,právní status

1.Spolek nese název LTC Velen Boskovice,z.s.(dále jen LTC)

2.LTC je právnickou osobou – samosprávným a dobrovolným svazkem členů ve smyslu §214,zák.č.89/2012Sb.občanského zákoníku.

3.Sídlem LTC jsou Boskovice,PSČ680 01,kde působí na adrese Bělská 835/12

4.LTC bylo přiděleno IČ: 47885076

II.Účel a hlavní činnost LTC

1.Účelem LTC je vytváření optimálních podmínek pro sportovní činnost a všestranná péče o rozvoj tenisu a ochrana práv a zájmů svých členů v souvislosti s jejich činností v rámci LTC.

2.Hlavní činnosti LTC jsou:

a) umožňovat a preferovat rekreační a sportovní činnost pro členskou základnu,

b)organizovat výkonnostní činnost a vytvářet pro ni odpovídající podmínky,

c)vést své členy a veřejnost zúčastněnou na činnosti LTC k dodržování pravidel etiky,tolerance,fair play a vzájemné slušnosti,

d)nakládat se svým majetkem a provozovat a udržovat svá tělovýchovná zařízení s péčí řádného hospodáře

e)vytvářet vhodné podmínky pro zvyšování odborné kvalifikace svých členů a to zejména účastí vybraných členů na školeních,seminářích či aktivech trenérů,rozhodčích a dalších funkcionářů,

f)v souladu se svými zájmy a potřebami rozvíjet různé formy kulturní a společenské činnosti,

g)spolupracovat s orgány městské správy,případně s jinými organizacemi či institucemi

h)pořádat tenisové události na svých,či pronajatých dvorcích.

III.Orgány LTC

1.Orgány LTC jsou:

a)valná hromada

b)výkonný výbor

c)předseda

d)kontrolní komise

2.Valná hromada.

2.1.Valná hromada je nejvyšším orgánem LTC a je složena ze všech členů LTC starších 18ti let.

2.2.Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům, a to buď na adresu bydliště, nebo na elektronickou adresu,současně je i umístěna na internetových stránkách LTC.

2.3.Pozvánka musí vždy obsahovat místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 14 dní před konáním zasedání valné hromady.

2.4.Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 1/3 členů spolku starších 18ti let nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.

2.5.Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

2.6.Do působnosti valné hromady náleží zejména:

a)rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,

b)rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu spolku,

c)volba a odvolání členů výkonného výboru,

d)volba a odvolání členů kontrolní komise,

e)schválení výsledku hospodaření,

f)rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem ,

g)schválení hlavních směrů činnosti a rozpočtu spolku na kalendářní rok,

h)schvalování výše a splatnosti členských příspěvků a rozsahu brigád na kalendářní rok,

i)rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,

2.7.Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti 1/3 členů starších 18ti let. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna 1/3 členů starších 18ti let, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

2.8.Ustanovení bodu 2.7.se netýká bodů 2.6./a),b),f).V těchto případech je valná hromada usnášeníschopná za přítomnosti 3/4 členů starších 18ti let.

2.9.O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň nadpoloviční většina přítomných členů starších 18ti let.Body 2.6./a),b),f) nelze takto projednávat a musí být vždy uvedeny na pozvánce.

2.10.Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu.

3.Výkonný výbor

3.1.Výkonný výbor zabezpečuje plnění činnosti LTC v období mezi zasedáními valné hromady.

3.2.Výkonný výbor má pět členů a členem výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán LTC.

3.3.Volební období výkonného výboru je čtyřleté.

3.4.Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.

3.5.Výbor LTC je oprávněn rozhodovat ve všech věcech,které nespadají do pravomoci valné hromady,zejména:

a)svolává valnou hromadu nebo mimořádnou valnou hromadu

b)připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,

c)zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,

d)organizuje a řídí činnost LTC,

e)volí a odvolává předsedu

f)schvaluje a vydává vnitřní předpisy LTC,

g)dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku LTC,

h)zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

i)rozhoduje o přijetí člena

j)rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

3.6.Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

4.Předseda

4.1.Předseda je statutárním orgánem LTC. Předseda jedná jménem LTC, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru.

4.2.Předseda podepisuje jménem LTC tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu LTC Velen Boskovice připojí svůj podpis.

4.3.Funkční období předsedy je čtyřleté.

5.Kontrolní komise

5.1.Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti LTC řádně vedeny a vykonává-li LTC činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy LTC.

5.2.Kontrolní komise má tři členy.Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu ani člena výkonného výboru.

5.3.Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům LTC.

5.4.Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:

a) kontrola hospodaření LTC,

b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů,

5.5.Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

5.6.Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté.

IV.Členství v LTC

1.Členství se rozlišuje na:

a)řádné

b)čestné

2.Řádným členem LTC se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností LTC a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy LTC.

3.O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství.

4.Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti LTC, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.

5.O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

6.LTC vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.

7.Údaje o členech LTC mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je LTC členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v LTC podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

8.Členská práva a povinnosti

8.1.Členská práva, která přísluší všem členům:

a)účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti LTC,

b)uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti LTC,

d)ukončit kdykoli své členství.

8.2.Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

a)podílet se na řízení LTC,

b)členům starším 18ti let,účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích,

c)členům starším 18ti let,volit a být volen do všech volených orgánů LTC.

8.3.Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

a)podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti LTC,

b)dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy LTC a základní normy sportovního chování,

c)plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů LTC,

d)šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží LTC k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno LTC.

8.4.Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:

a)řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v LTC, pokud o tom příslušný orgán LTC rozhodl,

b)řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

9.Zánik členství

9.1.Členství v LTC zaniká:

a)vystoupením člena,

b)vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,

c)vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů LTC, usnesení a rozhodnutí orgánů LTC nebo jiných členských povinností,

d)úmrtím člena,

e)zánikem LTC bez právního nástupce.

9.2.Zánik členství vyloučením

O vyloučení rozhoduje výkonný výbor.Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou LTC poskytl.

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.

Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

V.Majetek a hospodaření LTC

1.Zdrojem majetku LTC jsou zejména:

a)členské příspěvky,

b)dobrovolné příspěvky fyzických osob

c)příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,

d)dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.

e)dary

2.Majetek LTC je ve vlastnictví LTC jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

VI.Závěrečná ustanovení

1.Tyto stanovy byly chváleny valnou hromadou LTC v Boskovicích dne 5.2.2016.

2. Schválením těchto stanov pozbývají platnost dosavadní stanovy LTC.

3.Stanovy LTC je možné měnit a doplňovat pouze písemnou formou dodatků,které schválila valná hromada.

V Boskovicích dne 5.2.2016 Ing.Jiří Nárožný

předseda spolku

Komentáře jsou uzavřeny.